Gesloten systeem

Globaal
Een bodem warmtewisselaarsysteem bestaat uit een gesloten buizensysteem dat diep de bodem ingaat. De kunststofleidingen worden verticaal in de grond aangebracht. Door de buizen circuleert onafgebroken een antivriesvloeistof, die opwarmt in de bodem tot + 12°. Het gehele systeem wordt aangesloten op een warmtepomp. Zelfs bij een klein temperatuurverschil tussen bodem en vloeistof kan de warmtepomp deze warmte voldoende verhogen en geschikt maken voor woningverwarming. Het vermogen van de warmtewisselaar (en het aantal) wordt afgestemd op de warmtevraag en de maximale capaciteit van de warmtepomp.

Praktische werkzaamheden
• voorbereidende fase
• boren en aanbrengen warmtewisselaars
• aanleggen horizontale aansluitingen
• spoelen, testen en opleveren

Voorbereidende fase
Voordat een bodem warmtewisselaarsysteem wordt aangelegd stelt BROBOOR eerst vast of het mogelijk is aan de hand van locatie-onderzoek, projectinformatie, energieprofiel en piekbelasting. De geologische omstandigheden worden verder geanalyseerd. We maken daarbij gebruik van onze eigen bevindingen en de TNO-databank. Voor het uitvoeren van het boorwerk en het aanbrengen zijn (nog) geen vergunningen vereist, maar er kunnen zich omstandigheden voordoen, waardoor nader onderzoek noodzakelijk is (ligging kabels en/of leidingen en de grondwaterstroming). Belangrijk is het bepalen van de watervoerende lagen. Bij het plaatsen van de aardwarmtesondes is de aanleg in goede waterdragende lagen namelijk essentieel. Verder is de opstelling en de onderliggende afstand van invloed op de prestatie. Een goede voorbereiding door professionele mensen is dus mede bepalend voor het uiteindelijke resultaat.

Boren en aanbrengen warmtewisselaars
Bij het boren en het aanbrengen van de warmtesondes is de kwaliteit en het aantal erg belangrijk. Afhankelijk van de warmtevraag en de aanwezigheid van goede watervoerende lagen bepalen we het aantal sondes. Na het boren en het inbouwen van de warmtewisselaar werken we het boorgat vervolgens deskundig af. De verticale boringen vullen we af met speciaal materiaal (filtergrind of zand) Dit om ongecontroleerd instorten van het boorgat te voorkomen, een goed thermisch contact tussen de warmtewisselaar en de bodem te waarborgen en de waterscheidende lagen die doorboord zijn weer af te dichten. Ook aan de bovenzijde wordt een afdichting aangebracht.

Aanleggen horizontale aansluitingen
Naast het boren en het aanbrengen van de sondes worden horizontale leidingen geplaatst. Vakmanschap en het gebruik van goede materialen zijn erg belangrijk. De leidingen worden vanaf de bron doorgetrokken tot een verzamelpunt en worden aangesloten op een verdeelbak. De sleuven waarin de horizontale leidingen worden gelegd, moeten schoon zijn. Het systeem wordt goed getest op doorstroming (in verband met verstopping) en lekkage voordat de sleuven worden dichtgegooid.

Spoelen, testen en opleveren
Alle leidingen zijn stuk voor stuk in te regelen. Ze worden grondig doorgespoeld en er wordt een druktest uitgevoerd (op lekdichtheid en mechanische sterkte) Uiteindelijk gaan er 2 leidingen naar de woning/pand: een warmteleiding en een koudeleiding. Het bodem warmtewisselaarsysteem eindigt bij de aansluiting op de warmtepomp. Nadat de testen zijn uitgevoerd, vullen we het systeem af met de voorgeschreven hoeveelheid antivries. Uiteindelijk kan het systeem dan worden overgedragen met onze garantie van 10 jaar, mits u de installatie c.q. waterbronnen periodiek door ons laat controleren.

Tot slot
BROBOOR levert een goed ontworpen en aangelegd bodem warmtewisselaarsysteem, waarbij de economische aspecten van belang zijn. Wij hechten dan ook veel waarde aan kostenefficiëntie en garanderen u een systeem met een hoog rendement, een evenredig comfort, een lange levensduur, nagenoeg onderhoudsvrij en daarom lage exploitatiekosten.

BROBOOR = betrouwbaar = vakkundig en enthousiast

geslotensysteem2